O mnie...

Jestem prawnikiem – naukowcem i praktykiem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych oraz prawnych aspektach prowadzenia polityki rozwoju. Prawo jest dla mnie instrumentem – narzędziem  zaspokajania interesów, wynikających z rozmaitych wartości, potrzeb czy celów. W ten sposób postrzegam także system zamówień publicznych oraz inne obszary ekonomicznej aktywności państwa i powiązanych z nim podmiotów – jako pole realizacji różnych celów gospodarczych, społecznych czy ekologicznych.

Jeśli taka perspektywa wydaje Ci się interesująca, serdecznie zapraszam do kontaktu, wymiany poglądów, czy zapoznania się z informacjami i materiałami publikowanymi na tej stronie.

Nauka

Naukowo jestem związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie po ukończeniu studiów prawniczych rozpocząłem działalność naukową.

Stopień naukowy doktora uzyskałem na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, którą obroniłem z wyróżnieniem na WPiA UAM. Praca ta podsumowuje moje dotychczasowe badania, a zarazem wyraża podstawowe założenia dla dalszej pracy naukowej nad problematyką wykorzystywania systemu zamówień publicznych dla osiągania strategicznych celów polityki rozwoju.
W 2021 r., moja rozprawa doktorska została nagrodzona drugim miejscem w konkursie na najlepsze prace z zakresu prawa gospodarczego, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

Badania prowadziłem zarówno w Polsce jak i za granicą – w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town, a także w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu.

Oprócz prawa zamówień publicznych moje zainteresowania naukowe obejmują również prawne aspekty prowadzenia polityki rozwoju, przede wszystkim w zakresie realizacji strategicznych celów w obszarze elektromobilności i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ponadto staram się rozwijać moją pierwszą naukową pasję, tj. badanie dorobku lwowskiej jurysprudencji – prawników związanych z  Wydziałem Prawa lwowskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza.

Praktyka

Bliska jest mi myśl wyrażona w stwierdzeniu, że prawnicza „teoria bez praktyki jest jałowa, a praktyka bez teorii bezwartościowa”. Dlatego równolegle do aktywności naukowej rozwijam działalność zawodową.

Doradzam zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na wszystkich etapach procesu zakupowego, a także reprezentuję ich interesy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ze względu na zainteresowania naukowe jako szczególnie rozwijające postrzegam doświadczenie w zakresie tworzenia unikatowych modeli i procedur zakupowych, które miałem okazję zdobywać współpracując z zamawiającymi o wiodącej pozycji oraz znaczeniu w systemie zamówień publicznych w Polsce.

Ponadto, za szczególnie cenne i inspirujące uważam doświadczenie zdobywane przy realizacji przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu, obejmujące m.in. inwestycje w obszarze energetyki, w sektorze pocztowym czy ifrastrukturalnym – WIĘCEJ.

Wybrane publikacje

Z zakresu dogmatyki prawa:
 1. J. Kola, M. Szimigiero, Kreatywne wykorzystywanie zasobów. Drony, elektromobilność, [w:] I. Lipowicz (red.), System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 3. Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, Warszawa 2023, s. 689-742.
 2. J. Kola, The ‘local content’ concept in public procurement: global trends in the development of public procurement law on the example of the USA, South Africa and Poland, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1/2023, s. 85-105.
 3. J. Kola, Koncepcja local content w systemie zamówień publicznych | El concepto de “local content” en el sistema de contratación pública, w: K. Kokocińska (red.), Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju | Aspectos de derecho público de la participación del sector de las PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos de la política de desarrollo, Poznań 2021, s. 145-162.
 4. J. Kola, Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera. Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2020 r., C-367/19, Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 7, s. 56-60.
 5. J. Kola, Zamówienie publiczne jako instrument wzmacniania efektywności systemu ochrony zdrowia, [w:] J. Greser (red.), K. Kokocińska (red.), Jakość w opiece medycznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii, Warszawa 2021, s. 99-121.
 6. K. Kokocińska, J. Kola, Cohesion of action in the pursuit of development policy on the example of public investment in the area of electromobility, [w:] W. Drożdż (ed.), Electromobility as a megatrend of contemporary economy, Warszawa 2021, s. 123-142.
 7. J. Kola (red.), A. Chwiałkowska, M. Mielnik, J. Roliński, P. Wojdak, Nowe Prawo zamówień publicznych – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorcówWarszawa 2020.
 8. J. Kola, Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wrzesień-październik 2016, s. 51-58.
 9. J. Kola, Dopuszczalność stosowania art. 6a ustawa Pzp w „sytuacjach awaryjnych”, Zamawiający listopad-grudzień 2015, s. 59-62.
 10. J. Kola, Pożyczka jako przedmiot zamówienia publicznego, Zamawiający wrzesień-październik 2015, s. 62-65.
 11. J. Kola, Manipulowanie parametrami oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji, Zamawiający marzec-kwiecień 2015, s. 32-36.
 12. J. Kola, J. Masztalerz, Self-cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, Zamawiający styczeń-luty 2015, s. 39-43.
Z zakresu historii prawa:
 1. J. Kola, Marian Zimmermann, [w:] J. Kruszyńska (red.), M. Labijak (red.), Jurysprudencja lwowska, Poznań 2012, s. 115-119.

Dydaktyka

W ostatnich latach zdobyłem bogate doświadczenie dydaktyczne, obejmujące kilkaset godzin zajęć prowadzonych na WPiA UAM oraz na Europa-Universität Viadrina z takich przedmiotów jak:
 • Zamówienia publiczne,
 • Fundusze strukturalne UE,
 • Polityka regionalna UE,
 • Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji,
 • Prawo publiczne w zarządzaniu,
 • Prawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności, a także
 • Polskie prawo administracyjne.
Uważam, że naczelnym celem dydaktyki z zakresu prawoznawstwa jest przekazywanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Dlatego za szczególny przywilej uważam możliwość sprawowania opieki nad reprezentacją UAM w turnieju moot court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” – kilkumiesięczna współpraca ze znakomitym zespołem przyniosła znakomite rezultaty, a drużyna WPiA UAM zdobyła I miejsce :)